Prejemki

Prejemki nadzornega sveta

 

Delovanje Loterije Slovenije nadzoruje desetčlanski nadzorni svet.

 

Plačila članov NS so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov organov nadzora in sejnine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.

 

Skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države glede meril za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države in skladno s sklepom skupščine družbe Loterija Slovenije, d. d. z dne 19. 6. 2014 znaša osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta 500 evrov bruto mesečno, kar predstavlja 50 % siceršnjega s strani Slovenskega državnega holdinga priporočenega osnovnega plačila članom nadzornega sveta v velikih družbah v dobrem finančnem stanju. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 40 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Sejnina za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275 evrov bruto. 

Prejemki nadzornega sveta

 

 

Prejemki uprave

 

Loterijo Slovenije vodi dvočlanska uprava v sestavi Romana Dernovšek, predsednica uprave ter Franci Križan, član uprave.

 

Plačilo uprave Loterije Slovenije je skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

 

Dogovorjeni bruto mesečni prejemek predsednice uprave od 15. marca 2013 znaša 12.362 evrov. Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2015 znaša 77.379 evrov neto.

 

Dogovorjeni bruto mesečni prejemek člana uprave od 1. julija 2014 dalje znaša 9.271 evrov. Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2015 znaša 55.738 evrov neto.
EUROJACKPOT

Eurojackpot

Garantirani sklad za Jackpot je 10 milijonov €. Žrebanja so vsak petek ob 23. uri, na Pop TV.

 

Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies